top of page

移民和你傾EP16:如果移民後無咗香港永久居民身份仲值唔值得?

已更新:2021年3月18日


最近有好多消息指有機會取消雙重國籍,如果真係落實取消,對移民會有咩影響?如果移民之後要放棄香港永久居民身份,其實值唔值得呢?


相關文章:

89 次查看
bottom of page