top of page

移民和你傾EP19:後移民時代之移民生活攻略

已更新:2021年3月18日


2019-20年有好多朋友都申請咗移民,而最近都陸續攞到簽證,準備出發去展開佢哋嘅移民新生活。所以今集Andrew就會教大家點樣面對各種移民後會面對嘅問題,想知就一定要睇啦!

相關文章:

英國安居服務計劃

加拿大讀書及安居計劃

加拿大工作簽證及安居計劃

76 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page