top of page

移民和你傾EP20:2021移民政策全攻略


今年相繼推出咗好多移民新政策,今集就同大家講點樣可以「跟著移民政策走」,令您更容易成功移民,想知就一定要聽聽Andrew點講啦!

相關文章:

移民和你傾EP19:後移民時代之移民生活攻略

【一百萬問題】邊個移民計劃最適合香港人?

81 次查看
bottom of page