top of page

移民和你傾EP25:香港人移民英國係咪真係咁...?

【移民直播節目|移民和你傾第25集】

BNO Visa推出咗之後,已經有唔少香港人移居咗去英國。但最近有好多新聞報導香港人去英國之後,面對住搵唔到樓租或者覺得好難適應嘅問題。所以今集我哋邀請咗一位現居英國嘅香港人同大家分享到底英國嘅情況係點,香港人點樣可以更快更容易適應到。如果你打算移民英國就一定要睇啦!


271 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page