top of page

台灣過年特色

已更新:2021年3月18日

台灣同香港雖然都係華人社會,但原來過年習俗都有不一樣嘅地方,已經移民到台灣或者準備移民到台灣嘅朋友要留意喇!

*影片內的資訊可能因為移民政策改變而不能作準,如想查詢最新資訊,請聯絡我們的顧問

相關影片:

39 次查看

最新文章

查看全部
bottom of page